1. Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 1/2019

2. Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 12/2018

3. Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 11/2018

4. Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 10/2018

5. Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 9/2018

6. Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 8/2018

7. Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 7/2018

8. Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 6/2018

9. Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 5/2018

10. Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 4/2018

11. Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 3/2018

12. Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 2/2018

13. Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 1/2018