Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 04/2021


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 03/2021


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 02/2021


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 01/2021


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 12/2020


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 11/2020


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 10/2020


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 09/2020


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 08/2020


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 07/2020


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 06/2020 


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 05/2020


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 04/2020


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 03/2020


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 02/2020


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 01/2020


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 12/2019


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 11/2019


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 10/2019


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 9/2019


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 8/2019


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 7/2019


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 6/2019


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 5/2019


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 4/2019


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 3/2019


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 2/2019


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 1/2019


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 12/2018


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 11/2018


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 10/2018


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 9/2018


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 8/2018


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 7/2018


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 6/2018


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 5/2018


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 4/2018


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 3/2018


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 2/2018


Các trường hợp xử lý vi phạm tháng 1/2018