1. Thông Báo Thu Hồi Hiệu Lực Thẻ Thành Viên Tháng 9/2018
  2. Thông Báo Thu Hồi Hiệu Lực Thẻ Thành Viên Tháng 8/2018
  3. Thông Báo Thu Hồi Hiệu Lực Thẻ Thành Viên Tháng 7/2018
  4. Thông Báo Thu Hồi Hiệu Lực Thẻ Thành Viên Tháng 6/2018
  5. Thông Báo Thu Hồi Hiệu Lực Thẻ Thành Viên Tháng 5/2018
  6. Thông Báo Thu Hồi Hiệu Lực Thẻ Thành Viên Tháng 4/2018