Thu nhập cao nhất, trung bình và thấp nhất của người tham gia bán hàng đa cấp trong năm 2018 (đồng/năm):

Cao nhất: 1.162.430.308

Trung bình: 3.117.281

Thấp nhất: 3.850