Thu nhập cao nhất, trung bình và thấp nhất của người tham gia bán hàng đa cấp trong năm 2019 (đồng/năm):

Cao nhất: 976.100.353 đồng

Trung bình: 4.989.871 đồng

Thấp nhất: 3.850 đồng