Thu nhập từ hoa hồng của người bán hàng đa cấp năm 2017 (đồng/năm):

Cao nhất: 847.739.752

Thấp nhất: 0

Trung bình: 6.513.265