a
1. Trong trường hợp gặp sự cố khi đã sử dụng sản phẩm đúng mục đích quy định và theo hướng dẫn đã cung cấp, khách hàng có thể trả lại sản phẩm trong vòng 30 ngày kể từ ngày khách hàng nhận hàng từ Công Ty. Khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, NPP có nghĩa vụ hỗ trợ khách hàng lập và gửi khiếu nại sản phẩm tới Công Ty để nhận được sản phẩm thay thế hoặc được hoàn lại toàn bộ tiền. Trong trường hợp khách hàng yêu cầu hoàn lại tiền, NPP phải ngay lập tức hoàn toàn bộ tiền lại cho khách hàng dựa trên những sản phẩm được khách hàng trả lại. Công Ty sẽ trả lại cho NPP số tiền bằng với khoản tiền NPP đã trả để nhận được những sản phẩm mà khách hàng trả lại.

2. Trong trường hợp sản phẩm đã bán cho NPP không đảm bảo chất lượng, sản phẩm bị lỗi của nhà sản xuất hoặc do lỗi của Công Ty, Công Ty có trách nhiệm đổi lại ngay sản phẩm khác đảm bảo chất lượng cho NPP. Nếu không có sản phẩm khác đảm bảo chất lượng để đổi thì Công Ty sẽ trả lại cho NPP số tiền bằng với khoản tiền Nhà phân phối đã trả để nhận được những sản phẩm đó.