a
 

Lời cảm ơn & Chấp nhận điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng hiện đang được áp dụng nhưng có thể được sửa đổi hoặc thay đổi nội dung bất cứ lúc nào. Vui lòng đọc các điều khoản sử dụng cẩn thận trước khi sử dụng trang web. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản hiện thời hoặc sẽ sửa đổi hoặc thay đổi nội dung, và rằng bạn đã đọc, hiều và chấp nhận chúng. Tuy nhiên, nếu sau khi đọc bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng trên, bạn buộc phải ngừng sử dụng trang web này.

 

Pháp Luật

Tất cả các vấn đề liên quan đến việc sử dụng hoặc thông tin về các điều khoản sử dụng đều được thực thi theo luật pháp hiện hành của Việt Nam.

 

Mục đích sử dụng

Trang web này là về kinh doanh và thương mại, vì vậy không dành cho người dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi và muốn sử dụng trang web này, bạn phải được sự chấp thuận của cha mẹ, người giám hộ của bạn, hoặc người lớn tuổi có trách nhiệm.

 

Sự từ chối và Giới hạn trách nhiệm

Các thông tin, sản phẩm và dịch vụ trên trang web này có thể bao gồm sự thiếu chính xác hoặc lỗi đánh máy. Thay đổi thông tin định kỳ có thể thêm vào thông tin và nội dung trong tài liệu của Công ty. CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM có thể cải thiện hoặc thay đổi trang web bất cứ lúc nào. Bất cứ lời khuyên về sản phẩm, hay sản phẩm thay thế, các câu chuyện chia sẻ sử dụng sản phẩm, giấy chứng nhận và các xác nhận chứng thực trên trang web này không phải là cơ sở pháp lý cho những quyết định cá nhân, hoặc các giải pháp y tế và bạn nên tham khảo tư vấn chuyên nghiệp từ bác sĩ hoặc nhân viên y tế phù hợp với thể trạng sức khỏe của bạn.

CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM không khuyến khích việc sử dụng tính phù hợp, độ tin cậy, nhanh chóng, đầy đủ và chính xác của các thông tin, nội dung, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan trong trang web với bất cứ mục đích nào. Những thông tin, cơ sở vật chất và dịch vụ trên website được cung cấp tới quý khách để thông tin tham khảo từ các nguồn thông tin sẵn có. Chúng tôi không đảm bảo tuyệt đối tính chính xác, nhanh chóng, độ tin cây, tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này, báo cáo, nội dung, tài liệu và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho các bất kỳ lỗi, thiếu sót và thông tin không chính xác trên trang web. CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL VIỆT NAM sẽ nỗ lực hết sức mình nhưng không chịu trách nhiệm pháp lý về hay nghĩa vụ để sửa kịp thời bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, thiếu sót hoặc lỗi đánh máy trong các thông tin được đưa lên trang web này, và các thông tin bao gồm thông tin về giá cả và sản phẩm đang lưu hành có thể được thay đổi hoặc chỉnh sửa hay cập nhật mà không cần thông báo trước.

CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM không chịu trách nhiệm cho bất kì việc truy cập không được phép hoặc sửa đổi bất kì tài liệu hoặc dữ liệu được gửi hoặc nhận được hoặc không được gửi…và bất cứ giao dịch nào thông quá trang web này. CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM không chịu trách nhiêm cho bất kỳ nội dung đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, kích động hoặc bất hợp pháp hay hành vi của bất kì bên nào khác, hoặc vi phạm quyền của người khác, kể cả quyền sở hữu trí tuệ. CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào gửi từ trang web bới bất kỳ một bên thứ ba nào.

Đến mức tối đa cho phép của pháp luật, trừ trường hợp quy định, chúng tôi không đảm bảo hoặc bảo lãnh cho bất kỳ đại diện liên quan đến sự an toàn của tài khoản, hoặc trang web này cung cấp tài liệu miễn phí mang tính phá hoại hoặc bao gồm virus máy tính, tin tặc, hay phá hoại về kỹ thuật. Chúng tôi cũng không đảm bảo, bảo lãnh hoặc bất kỳ đại diện nào đó truy cập vào trang web sẽ được được truy cập vào mọi lúc, không xảy ra gián đoạn, hoặc không có lỗi.

CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM từ chối mọi bảo đảm và điều kiện liên quan đến thông tin, nội dung, sản phẩm, dich vụ và đồ họa liên quan, bao gồm tất cả các bảo đảm về khả năng bán hàng và điều kiện, phù hợp cho mục đích cụ thể, tiêu đề và sai phạm.

Đến mức tối đa cho phép của pháp luật, chúng tôi từ chối chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại bao gồm trực tiếp hoặc gián tiếp về sự ngẫu nhiên, đến bù hoặc do hậu quả thiệt hại mất mát hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn về việc mất hoặc sai địa chỉ, mất lợi nhuận, mất đăng ký, mất uy tín hoặc bị mất hoặc bị đánh cắp các chương trình hoặc dữ liệu khác, được gây ra và dưới bất kỳ lý thuyết về trách nhiêm pháp lý phát sinh hoặc liên quan qua việc:

  1. Sử dụng trang web này, hoặc không thể xem trang web này bởi bất ỳ lý do bên nào
  2. Bất kỳ truy cập thất bại, hiệu suất lỗi, thiết sót, gián đoạn, sai, chậm trễ trong hoạt động truyển tải
  3. Bất kì lỗi hệ thống hay đường truyền hoặc do virus máy tính, hoặc các sự cố kỹ thuật khác, ngay cả khi chúng tôi hoặc nhân viên của chúng tôi hoặc người đại diện được thông báo về các khả năng thiêt hại, chi phí hay mất mát đó

Trường hợp bất cứ điều kiện nào trong mục Điều kiện sử dụng bị vô hiệu hoá hoặc không thể thực thi vì bất cứ lý do nào, thì điều kiện bị vô hiệu hay không thể thực thi đó cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến những điều kiện khác. Những điều kiện khác này sẽ được thực thi mà hoàn toàn không liên quan đến các điều kiện vô hiệu. Trường hợp CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIETNAM không thực hiện bất cứ điều khoản hay điều kiện nào đó thì cũng không có nghĩa bị truất bất cứ quyền hạn hủy bỏ bất cứ điều kiện, điều khoản nào.

Trong bất cứ trường hợp nào, CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp , gián tiếp, bị phạt do ngẫu nhiên hay do hậu quả bất kỳ thiệt hại bao gồm những thiệt hại về sử dụng dữ liệu hay lợi nhuận phát sinh từ trang web này hoặc bất kỳ kết nối nào của trang web bị chậm trễ hoặc không có khả năng sử dụng trang web này, việc cung cấp hoặc không cung cấp dịch vụ, hoặc cho bất kỳ thông tin, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan được thông qua trang web này, hoặc phát sinh từ việc sử dụng trang web cho dù dựa trên hợp đồng, hay sai lầm cá nhân, trách nhiệm pháp lý hay bất cứ lý do nào khác. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của trang web này, hoặc bất kì điều khoản sử dụng, bạn hoàn toàn có quyền ngừng sử dụng trang web này.

 

Sở hữu trí tuệ

Trừ khi có quy định khác, tất cả các quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu trí tuệ cho tất cả các hình ảnh thiết kế và nội dung của trang web này đều được sở hữu bởi CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM.

Tất cả các quyền đều được bảo vệ. Trừ khi được nêu ở đây, bất cứ tài liệu nào cũng không được phép sao chép, tải, hiển thị, gửi, truyền tải hay được sử dụng lại hoặc tái bản toàn bộ hay một phần dưới mọi hình thức, hoặc bằng bất kỳ phương tiện cho bất kỳ mục đích nào, trừ khi được cấp phép sử dụng bởi CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM.

 

Nhãn hiệu hàng hóa

Tất cả các tên thương mại, tên miền, tên thương hiệu, biểu tượng thương mại, biểu tượng thương hiệu (logo), các câu khẩu hiệu, nhãn hiệu đăng ký hoặc nhãn hiệu dịch vụ mang tên Elken là thương hiệu đăng ký và lợi ích độc quyền của CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM. Các tên thương mại khác, tên thương hiệu, biểu tượng thương hiệu, khẩu hiệu, nhãn hiệu đăng ký hay nhãn hiệu dịch vụ đăng trên trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

Liên kết

Trang web này có thể chứa nhiều liên kết đến các trang web khác trên internet bao gồm nhưng không giới hạn, ví dụ các trang web liên kết thương mại khác và các trang web có thể cung cấp những lời khuyên hoặc hàng hóa và dịch vụ khác được điều hành bởi các nhà cung cấp bên thứ ba. Việc cung cấp các liên kết không đồng nghĩa chúng tôi xác nhận hay chấp nhận bất ký trách nhiệm nào về nội dung, sử dụng, hoặc các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua các trang web liên quan. Bằng cách sử dụng các liên kết này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những hành động, nội dung, độ chính xác, bảo mật, chính sách, quan điểm trình bày, dịch vụ, hàng hóa bán ra, hoặc liên kết khác được cung cấp bởi trang web này. Thêm nữa bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất ỳ thiệt hại hoặc tổn thất gây ra bởi việc sử dụng hoặc trông cậy vào các trang web liên kết. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các trang web này, bạn nên giải quyết trực tiếp với người quản trị trang web có liên quan.

 

Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến các điều khoản sử dụng hoặc kết hợp với việc sử dụng các trang web này mà không thể được giải quyết được bằng thương lượng hoặc sự tin tưởng, thì sẽ được gọi đệ trình đến ban hòa giải hay trọng tài.

 

Không sử dụng cho mục đích bất hợp pháp hay bị nghiêm cấm

Theo điều kiện của việc sử dụng trang web này, bạn được yêu cầu áp dụng tất cả các luật hiện hành, quy chế, pháp lệnh và các quy định liên quan cho việc bạn sử dụng các thông tin dịch vụ của chúng tôi và các hoạt động liên quan. Ngoài ra, bạn phải đảm bảo rằng bạn sẽ không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị nghiêm cấm theo luật pháp hay bởi những điều khoản, điều kiện và thông báo. Bạn đồng ý thực hiện nghiêm túc những mục sau:

Không được tải lên, đăng email hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm nếu riêng tư người khác, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc phản đối.


Không được tải lên, đăng email hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào chứa các vi rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng hay thiết bị viễn thông.
Không được thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về người dùng khác.

Không can thiệp hoặc làm gián đoạn dịch vụ, dịch vụ hoặc mạng kết nối với các dịch vụ, hoặc không tuân theo yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng kết nối với các dịch vụ.

 

Đề xuất

Bất kỳ tài liệu, thông tin hay ý tưởng nào bạn chuyển tải hoặc đăng trên trang Web này bằng bất kỳ phương tiện nào sẽ được xem như không bảo mật và không độc quyền, và có thể được phổ biến, được sử dụng bởi CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM hoặc các công ty con và các chi nhánh của nó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm tái sản xuất, truyền tải, xuất bản, phát sóng, đăng bài, phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm. Mặc dù đã nói ở trên, tất cả các dữ liệu cá nhân được cung cấp cho CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM sẽ được xử lý theo quy định Chính Sách Bảo Mật của Công ty. CÔNG TY TNHH  ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM không có trách nhiệm trả lời các tin nhắn được đăng tại trang web này.

 

An ninh

Chúng tôi hiểu bảo mật là hết sức quan trọng đối với bạn trong khi mua sắm trên Internet. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ các giao dịch của bạn được thực hiện thông qua trang web này đã được thực hiện để các giao dịch mua sắm của bạn được đảm bảo an toàn hợp lý.

Khi bạn đặt hàng trên Website này, các giao dịch của bạn được mã hóa bằng cách sử dụng Secure Sockets Layer (SSL) mã hóa công nghệ. Hệ thống mã hóa xử lý và mã hóa thông tin truyền trên Internet, bao gồm tên và địa chỉ. SSL cũng xác minh danh tính của các máy chủ và xác nhận thông tin từ nguồn đã đến đích an toàn.